Małżeństwo


Ja ... biorę sobie Ciebie ...za żonę/męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.


Małżeństwo sakramentem

Miłosierny Ojciec niebieski obdarowuje swoje dzieci licznymi łaskami.
Przez Chrystusa, mocą Ducha Świętego, uświęca w sakramentach nas, ludzi, udzielając nam odpowiedniej pomocy do wypełnienia wyznaczonych zadań.
Takie uświęcenie i umocnienie dokonuje się również w sakramencie małżeństwa, w którym Chrystus, mocą swojego Ducha, doskonali miłość mężczyzny i kobiety i wyznacza im odpowiedzialne zadania do spełnienia w rodzinie, a przez nią w Kościele i w świecie.
Musicie zawsze powstawać!
Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go, by zobowiązał się z wami... On nie może was "rozwieść".
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem, ale domem do zbudowania i utrzymania, a często do remontu.
Nie jest triumfalnym "TAK", ale jest mnóstwem "tak", które wypełniają życie, pośród mnóstwa "nie".
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić! Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia, które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.

Michel Quoist


Co znaczy, że kapłan nie udziela sakramentu małżeństwa?
We wszystkich sakramentach, oprócz małżeństwa, kapłan lub biskup jest osobą wypowiadającą sakramentalne słowa oraz wykonującą odpowiednie czynności, przez które Bóg udziela człowiekowi swojej łaski, np. udziela rozgrzeszenia, a Bóg odpuszcza grzechy.
W sakramencie małżeństwa natomiast sami małżonkowie, a nie kapłan, sprawują sakrament.
Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta składają sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości, a Chrystus umacnia ich swoją miłością, aby to, co sobie przyrzekli, było możliwe do zrealizowania, aby stało się treścią ich życia.
Nowożeńcy wypowiadają następujące słowa: _Ja, N., biorę ciebie. N., za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci_.
Kapłan jest tylko świadkiem urzędowym zawarcia sakramentu.
Po złożeniu sobie przysięgi miłości przez nowożeńców, mówi on do nich:
_Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.
Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen_.
Czy można zawrzeć małżeństwo bez kapłana?
W normalnych warunkach Kościół wymaga od katolików, aby zawierali małżeństwo w obecności dwóch świadków i kapłana.
Jego obecność jest warunkiem ważności sakramentu. Są jednak wypadki, kiedy katolicy mogą zawrzeć sakrament małżeństwa bez kapłana.
Ma to miejsce wtedy, gdy jest on nieosiągalny albo też jego obecność przy zawarciu sakramentu narażałaby kogoś na wielkie niebezpieczeństwa lub straty, np. na więzienie, duże kary itp.
Gdy kapłan jest nieosiągalny przez miesiąc, małżeństwo może być zawarte bez niego, lecz w obecności dwóch świadków (por. kan.1116).
Biskup ordynariusz posiada władzę zwalniania, gdy istnieją ku temu odpowiednie powody, od obowiązku składania przysięgi w obecności kapłana katolickiego (por. kan. 1127).
Ma on również władzę _uważniania_ _ bez konieczności powtarzania przysięgi małżeńskiej przed kapłanem i dwoma świadkami - tych małżeństw, które z punktu widzenia katolickiego były nieważne, np. małżeństwo katolika z osobą innego wyznania, zawarte bez jego zezwolenia, czyli bez dyspensy w kościele protestanckim. Gdy istnieją poważne powody, biskup ordynariusz może _uważnić_ nawet ślub cywilny, zwalniając od konieczności odnowienia przysięgi małżeńskiej przez tzw. _ślub kościelny_ (por. kan. 1161-1165).
Jakich łask udziela Chrystus w sakramencie małżeństwa?
J 15,9-12 Ślubując sobie wierność i miłość, mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński, a Chrystus umacnia ich miłość swoją miłością, jaką okazuje Kościołowi.
W tym sakramencie Chrystus zbliża się do nowożeńców i mocą swego Ducha tak ich udoskonala, aby ich ludzka miłość ciągle się rozwijała, pokonując wszystkie próby życia.
Odtąd całe życie małżonków ma być przeniknięte miłością Chrystusową, którą mają sobie wzajemnie okazywać.
_Dla chrześcijańskich małżonków_ stwierdza papież Paweł VI _ objawy wzajemnej czułości są przeniknięte tą miłością, jaką czerpią oni z Serca Bożego.
I gdyby źródło miłości czysto ludzkiej groziło wyschnięciem, jej Boskie źródło jest niewyczerpane, jak niedoścignione są głębokości Bożej czułości.
Oto do jak intymnego zjednoczenia, mocnego i bogatego, prowadzi miłość małżeńska.
Przez sakrament małżeństwa Chrystus w nowy i trwały sposób staje się obecny w życiu nowożeńców, staje się ich wiernym towarzyszem życia, gotowym w każdej chwili podać swoją dłoń i ubogacić ich stygnącą miłość swoją niezmienną miłością.
W sakramencie małżeństwa Chrystus daje różne łaski konieczne do wypełnienia obowiązków nowego stanu, czyli kształtowania życia małżeńskiego i rodzinnego, tworzenia odpowiedniego klimatu, koniecznego do właściwego wychowania dzieci itp.
NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA
Według nauki katolickiej zawarte ważnie małżeństwo jest nierozerwalne, dopóki żyje współmałżonek.
Kościół nie uznaje zatem rozwodów.
Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne?
Mt 19,1-9 Nierozerwalność małżeństwa sakramentalnego wynika stąd, że przez ten sakrament nowożeńcy zostali włączeni w trwałą jedność, jaka istnieje między Chrystusem i Kościołem, będącym Jego Mistycznym Ciałem. Jak Chrystus-Głowa i Kościół tworzą jeden, nierozerwalny organizm, tak i małżonkowie, uświęceni przez łaskę Chrystusa, stanowią aż do śmierci jedno, nierozerwalne ciało. _Co więc Bóg złączył _ poucza Jezus Chrystus_niech człowiek nie rozdziela_ (Mt 19,6). Małżeństwo sakramentalne jest zatem czymś więcej niż czysto ludzką umową i przyrzeczeniem wzajemnej miłości, choć nawet ludzka tylko przysięga domaga się spełnienia tego, co się obiecało. Raz dane słowo zobowiązuje do wierności obietnicy. Sama natura miłości wymaga trwałości małżeństwa.
Niepoważnie brzmiałyby słowa przysięgi czasowej tylko miłości i wierności, np.: _Ślubuję ci miłość aż do momentu, gdy mi się znudzisz_, albo: _Będę cię bardzo kochać, dopóki będziesz piękna, zdrowa, miła dla mnie, dopóki mi będzie z tobą dobrze_, albo: _Ślubuję ci miłość aż do chwili, kiedy poznam kogoś milszego od ciebie_. Bóg wymaga od człowieka miłości trwałej, biorącej odpowiedzialność za drugiego człowieka, miłości bezinteresownej, gotowej na wszystko, uznającej człowieka za wielką wartość, której nie można porzucić. Bezsensem byłyby małżeństwa czasowe, _na próbę_, by się przekonać, czy drugi mi odpowiada pod względem erotycznym.
Narzeczeni mają obowiązek poznać się wzajemnie jak najlepiej, czego domaga się dobro i trwałość ich przyszłego małżeństwa.
Dla budowania wspólnego życia potrzebna jest pewna jedność w sprawach istotnych. Młodzi ludzie powinni zatem poznać charakter, wychowanie, światopogląd partnera życia, powinni korzystać z doświadczenia innych osób.
Poznanie jednak nie może krzywdzić drugiego, co miałoby miejsce w przypadku przedślubnego współżycia, w przypadku tworzenia _próbnych_ małżeństw.
Trwałości i nierozerwalności małżeństwa wymaga także dobro dziecka.
Potrzebuje ono rodziców i rodziny, w której panuje atmosfera jedności, opartej na miłości i wzajemnym poszanowaniu godności osobowej.
Czy słowa Chrystusa mówiące o _wypadku nierządu_ nie dopuszczają rozwodów?
Mt 5,32; 19,1-9 Ważnie zawarte małżeństwo i dopełnione przez współżycie jest absolutnie nierozerwalne, co jednoznacznie wynika ze słów Chrystusa: _Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela_ (Mt 19,6). Słowa Zbawiciela: _A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę _ chyba w wypadku nierządu _ a bierze inną, popełnia cudzołóstwo_ (Mt 19,9) _
kościół katolicki rozumie jako rozerwanie związku, który małżeństwem nie był, który tylko w oczach ludzi za nie uchodził.

Źródło: teologia.pl

1.Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa miesiące przed planowaną datą ślubu.
2.Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii narzeczonego lub narzeczonej.
Do zawarcia ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona.
Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

- dowód osobisty;
- aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 3 miesięcy);
- świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu);
- w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka;
- świadectwo religii z ostatniej klasy
- zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego;
-pozwolenia proboszcza, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią;. - indeks odbycia nauk przedślubnych;
3.Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
- dwukrotną spowiedź - po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;
- udział konferencjach przedmałżeńskich tzw. Kurs przedmałżeński;
- dwa indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.
4.Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.
Wykonujący zdjęcia powinien posiadać dokument pozwalający na wykonywanie zdjęć lub filmowanie wydany prze Kurię Legnicką referat d.s. mediów. W razie jego braku wykonujący zdjęcia powinien przed ślubem zgłosić się do zakrystii w celu uzgodnienia zasad fotografowania.

**powrót**