Chrzest ŚwiętyJezus powiedział do swoich uczniów: _Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony_ (Mk 16,15-16).

Przez chrzest dokonuje się narodzenie człowieka z Ducha Świętego. Bez tego narodzenia zaś nie można osiągnąć zbawienia, jak o tym poucza Nikodema Chrystus: _Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego_ (J 3,5). Jeśli zatem ktoś dobrze wie, że chrzest jest - z ustanowienia Chrystusa - środkiem udzielającym łaski, ten musi go przyjąć pod groźbą utraty zbawienia.
Czy umierające bez chrztu dzieci mogę osiągnąć zbawienie?
Mk 10,13-16; Mt 19,25-26 Nikt nie może osiągnąć zbawienia, jeśli przed śmiercią nie dostąpi narodzenia z Ducha Świętego. Wielu teologów uważa, że nieochrzczone dzieci dostąpiły tego odrodzenia i oczyszczenia z grzechu pierworodnego dlatego, że cały Kościół _ a przede wszystkim ich rodzice _ pragnął ich zbawienia, a tym samym i chrztu. Nie tylko Kościół pragnął ich zbawienia, lecz również wszyscy zbawieni, Matka Najświętsza, a przede wszystkim _ Bóg. On bowiem _ jak przypomina św. Paweł _ _pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni_ (1 Tm 2,4), a Jezus Chrystus _wydał siebie samego na okup za wszystkich_ (1 Tm 2,6). Trudno przypuszczać, by kochający Bóg, usprawiedliwiający nawet największych grzeszników, odrzucał od siebie dzieci, które niczym Go nie znieważyły (por. Mk 10,13-16).
W jaki sposób i kto może udzielać sakramentu chrztu św.?
Dz 8,36-38 Zasadniczo sakramentu chrztu udziela kapłan lub diakon. W razie niebezpieczeństwa śmierci każdy bez wyjątku człowiek, nawet niewierzący, może ważnie udzielić tego sakramentu. Udzielając chrztu, trzeba chcieć spełnić to, co czyni Kościół szafujący sakramentami. Chrztu udziela się w ten sposób, że polewając głowę ochrzczonego wypowiada się słowa:
_Janie, Marku itp., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego_. Do chrztu nie musi być używana woda święcona.
Dlaczego sakramentu chrztu udziela się tylko raz?
Sakrament chrztu wyciska na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym.
Przez ten znak zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa-Arcykapłana i włączeni do Kościoła, Jego Mistycznego Ciała.
Charakteru sakramentalnego nie niszczy nawet grzech ciężki, dlatego chrzest można przyjąć tylko jeden raz.
To niezatarte znamię powoduje, że mamy udział w tzw. powszechnym kapłaństwie wiernych, a więc zobowiązani jesteśmy do składania Bogu czci i budowania Kościoła.


Źródło: teologia.pl


1. Sakrament Chrztu udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca o godz. 12.00 w kościele Św. Wojciecha i 11,00 w kościele Narodzenia N.M.P. na S.Lubinie.
2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem.
Należy przy tym okazać akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza z parafii do której dziecko przynależy.
3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania.
4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby:
- niepraktykujące;
- pozostające w cywilnych związkach małżeńskich lub konkubinacie;
- uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.
5. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.
Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.
6. W czasie chrztu zabrania się osobom postronnym przebywania w prezbiterium (dotyczy to zwłaszcza fotografów i operatorów kamer wideo). Fotografowanie i filmowanie należy uzgodnić w zakrystii przed chrztem.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony, szczególnie w wypadku, gdy rodzice dziecka żyją w bez sakramentu małżeństwa nie mając przeszkód do jego zawarcia, świadomie go wykluczając.

Wymagane dokumenty:
1.Akt urodzenia dziecka,
2.Dane rodziców,
3.Dane chrzestnych (wiek, miejsce zamieszkania, wyznanie, jeżeli są z innej parafii zaświadczenie od proboszcza ),
4.Jeżeli dziecko jest z innej parafii, jest wymagane pozwolenie od ks. proboszcza na chrzest dziecka poza parafią.

**powrót**